ورود به سیستم 
 
 
 

 
   


دریافت رمز عبور

توجه: از آنجایی که ثبت نمرات فرایندی تدریجی می باشد ، سعی ما بر آن است که 48 ساعت پس از برگزاری هر آزمون ، نمرات در وب سایت قابل رویت باشند. در صورت عدم ثبت نمرات ، شما می توانید در دفعات بعدی به سایت مراجعه نمائید .

لطفاً از تماس با موسسه در خصوص نمرات خودداری فرمائید